Komunikaty

W zakładce „Walne Zebranie” został umieszczony skrót podjętych uchwał

Liczniki  energii elektrycznej do wymiany w 2022r.

Działki nr 5, 21, 32, 35, 39, 40, 41, 51, 58, 74, 97, 107

Należy dostarczyć 1 fazowy indukcyjny lub elektroniczny legalizowany licznik prądu wraz z dowodem zakupu najpóźniej do 31 lipca 2022r. do gospodarza ogrodu lub zarządu oraz wpłacić opłatę za wymianę licznika w kwocie 40 zł na konto ogrodu.

Informujemy że istnieje możliwość grupowego zakupu liczników elektronicznych, legalizowanych w cenie 47zł. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z zarządem w terminie do 10 lipca.

Komunikat 8/2022

 1. W dniu 8 czerwca 2022r. zostały odczytane liczniki energii elektrycznej. Dane zostały zapisane na Państwa kontach w internecie. Cena za 1 kWh wyniosła 0,75gr. Termin płatności upływa w dniu 6 sierpnia 2022r.
 2. Do końca czerwca 2022r. będą instalowane siłowniki do bram. W trakcie instalacji prosimy o czytanie komunikatów wywieszonych na bramach. Informujemy że po instalacji, na czas konfiguracji i przekazania pilotów do firmy wywożącej odpady (około 2-3dni) wjazd będzie możliwy jedynie bramą nr 3. Furtki będą cały czas dostępne.
 3. Nadal są problemy z segregacją odpadów do papieru trafia plastik, do plastiku karton, do szkła szyby i lustra. Prosimy o zapoznanie się z zasadami segregacji odpadów, wywieszonymi w gablotach i stosowanie się do nich. Informujemy że jest zakaz przynoszenia odpadów wielkogabarytowych poza wyznaczonymi okresami. Pozostawione odpady utrudniają odbiór kontenera BIO. Prosimy o zgniatanie kartonów, butelek plastikowych oraz puszek – nie płaćmy za wywożenie powietrza.

Komunikat 7/2022 z dnia 1 czerwca 2022r.

Kolejny odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 7 czerwca. Odpady należy składować do 6 czerwca 2022r. godziny 22. Odpady zabierane: rtv, agd, meble, ramy okienne i drzwi bez szyb. Pozostałe odpady zostaną zutylizowane na koszt osób pozostawiających.

Komunikat 6/2022 z dnia 24 maja 2022r.

W związku z zaplanowaną modernizacją bram wjazdowych Zarząd przypomina o konieczności podania numerów telefonów upoważnionych do otwierania bram w terminie do 15 czerwca 2022r. Numery można podać poprzez mail rodkauczukbydgoszcz@pzd.pl, telefonicznie lub osobiście na zebraniu Zarządu w dniu 4 czerwca 2022r.

Komunikat 5/2022 z dnia 24 maja 2022r.

 Zarząd przypomina o konieczności indywidualnego złożenia deklaracji dotyczącej używanych źródeł ciepła na działkach ROD w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Deklaracje (Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne) można pobrać i złożyć w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska – Referat Ochrony Powietrza, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, II piętro, w pokoju 206 lub przez ePUAP www.ceeb.gov.pl

Do pobrania:

[ Formularz ] [ Przykład wypełnienia ]

 

Komunikat 4/2022 z dnia 4 maja 2022r.

 Kolejny odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 10 maja. Odpady należy składować do 9 maja 2022r. godziny 22. Odpady zabierane: rtv, agd, meble, ramy okienne i drzwi bez szyb. Pozostałe odpady zostaną zutylizowane na koszt osób pozostawiających.

Komunikat 3/2022 z dnia 4 kwietnia 2022r.

 1. W dniu 4 kwietnia została uruchomiona woda do podlewania na ogrodzie.

 2. Przypominamy że składowanie odpadów poza odpowiednimi kontenerami do tego przeznaczonymi w workach, bądź luzem jest zabronione. Składowanie odpadów wielkogabarytowych poza wyznaczonymi przez Zarząd terminami również jest zakazane. Wspólnie dbajmy o porządek wokół kontenerów. Terminy wywozu odpadów są dostępne w gablotach przy śmietnikach, świetlicy oraz na stronie internetowej w zakładce „Śmieci”.

 3. W dniu 12 kwietnia zostaną odebrane odpady wielkogabarytowe, prosimy je przynosić do 11 kwietnia.

           

 

Komunikat 2/2022 z dnia 5 marca 2022r.

 1. Prosimy o zakręcenie zaworów oraz uzupełnienie kranów do 1 kwietnia. Uruchomienie wody do podlewania planowane jest na 2 kwietnia w przypadku korzystnych warunków pogodowych. O uruchomieniu wody poinformujemy w osobnym komunikacie.
 2. Od 1 kwietnia zostanie udostępniony wjazd teren ogrodu (zmienione zostaną kłódki na „letnie”).
 3. Dnia 2 kwietnia w godzinach 12-14, w trakcie zebrania zarządu Skarbnik będzie przyjmował wpłaty w świetlicy ogrodu. Prosimy o uregulowanie zaległych opłat.

 

Komunikat 1/2022 z dnia 8 stycznia 2022r.

 W związku z planowanymi podwyżkami cen energii elektrycznej zarząd podjął decyzje o przeprowadzeniu odczytu liczników energii w dniu 31 grudnia 2021r. Aktualny stan opłat można śledzić na stronie  http://login.rodkauczuk.bydgoszcz.pl

Termin wnoszenia opłaty do 31 marca 2022 roku.

                                                                                                               

Bydgoszcz 29.05.2021

Przypominamy, że każda działka musi posiadać kompostownik 

i oczywiście go używa

Przykłady odbieranych odpadów wielkogabarytowych:

 • meble,

 • drzwi (bez szyb),

 • wyposażenie mieszkania np. żyrandole, abażury, obrazy,

 • wykładziny, dywany, rolety, żaluzje,

 • wózki dziecięce,

 • wanny, muszle klozetowe, umywalki, kabiny prysznicowe,miski,

 • meble ogrodowe, skrzynki, doniczki.

 • sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. pralki, lodówki, telewizory) jest odbierany w tych samych terminach w jakich są odbierane odpady wielkogabarytowe – szczegóły dotyczące odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych w zakładce.

Przykłady nie odbieranych odpadów wielkogabarytowych:

 • azbest i inne odpady niebezpieczne,

 • papa budowlana,

 • odpady pobudowlane (gruz, farby, pojemniki po klejach)
 • blachodachówka lub inne pokrycia dachowe,

 • styropian ociepleniowy (budowlany)

 • ramy okienne z szybami oraz drzwi z szybami (można je zawieźć do PSZOK),

 • opony (opony z samochodów osobowych – można oddać w PSZOK)..

Na odbiór odpadów takich jak np. papa, czy azbest wymagana jest odrębna umowa

z przedsiębiorcą, który posiada stosowne zezwolenie na ich odbiór.

                                            

 1. Są kłopoty z znalezieniem naszej strony www. Informujemy, że jest ona dostępna. Jednak spadła w Googlach na dalszą pozycję. Pozycjonowanie strony zależy od aktywności przeglądania strony.

 2. Przypominamy, że wszystkie wpłaty dokonujemy na konto                                                         18 8142 0007 0000 1371 2000 0002.

      – opłata ogrodowa, energia elektryczn, wymiana licznika  i inne.

                  

Uwag:

Wszyscy działkowcy planujący przebudowę altany, postawienie nowej altany, wykonanie tarasu, budową szamba lub studni muszą zgłosić te plany do Zarządu ROD. Do wniosku musi być dołączony prosty rysunek z naniesionymi odległości od granic działki wraz  z wymiarami nowego obiektu.

Brak zgody Zarządu może być jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy dzierżawy, zgłoszeniem do nadzoru budowlanego oraz z wezwaniem do dostosowannia obiektu do wymiarów zgodnych z Ustawą,  Statutem  i regulaminem ROD.

Liczniki energii elektrycznej do wymiany w 2020 r.

II alejka 43, 49, 56, 65,

III alejka 79, 85, 87,

IV alejka 95, 99, 106

Należy kupić licznik indukcyjny jednofazowy i dostarczyć go do gospodarza ogrodu najpóźniej do 30 sierpnia 2020r. Opłata za wymianę licznika 20 zł. Kwotę tą wpłacamy na konto lub u skarbnika ogrodu. Niedostarczenie licznika do 30.08.2020 skutkować będzie odłączeniem energii elektrycznej.

01.02.2020

SZAMBA

Szamba, czyli zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane na działkach które nie mają możliwości podłączenia do kanalizacji. Przy lokalizacji szamba w zabudowie jednorodzinnej należy ściśle przestrzegać odległości zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z przepisami, położenie zbiornika bezodpływowego powinno spełniać poniższe wymagania:


Odległość zbiornika bezodpływowego od studni (ujęcia wody pitnej) musi wynosić min. 15 m,
• Szambo powinno znajdować się w odległości min. 5 m od okien i drzwi budynku mieszkalnego,
• Zbiornik należy posadowić w odległości min. 2 m od granicy działki oraz drogi,
• Odległość od rurociągów z wodą lub gazem min. 1,5 m
• Odległość od przewód elektrycznych min. 0,8 m,

• Osadniki podziemne mogą być usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych przy czym wyprowadzenie ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną musi być co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych od tych budynkach.

Można umiejscowić taki zbiornik w granicy działki, ale pod warunkiem, że na sąsiedniej działce umiejscowione też będzie szambo w tym samym miejscu. Przed zakupem szamba należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w gminie. Dotyczy to zbiorników o pojemności do 10m3. Na zbiorniki o większych pojemnościach potrzebne jest pozwolenie na budowę. Do rozpoczęcia budowy możemy przystąpić jeżeli w ciągu 30 dni od złożenia pełnej dokumentacji, Starosta nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Starosta może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie zbiornika na nieczystości ciekłe jeżeli jego realizacja m.in. może spowodować pogorszenie stanu środowiska. Budowa nie może rozpocząć się później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu jej rozpoczęcia. Zbiorniki na nieczystości ciekłe o pojemności ponad 50m3 umiejscawiane są zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjętej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Na popularności zyskują ostatnio zbiorniki do gromadzenia wody opadowej. Jeśli chodzi o przepisy, to nie ma dokładnych uregulowań prawnych. Przyjmuje się, że zbiorniki na deszczówkę powinny spełniać takie same przepisy jak przydomowe oczyszczalnie ścieków. Regualcje prawne określają parametry jakie powinna spełniać woda, która jest odprowadzana do gruntu (nie może zawierać więcej niż 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz maksymalnie 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych). Dodatkowo można zgłosić instalacje do zakładu wodociągowego w celu wystąpienia o opomiarowanie takiej instalacji. Pozwoli to na obniżenie kosztów związanych z usuwaniem ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Montuje się wtedy wodomierz pomiędzy dopływem ze zbiornika na deszczówkę do centrali deszczowej rozprowadzającej wodę w budynku i na wyjściu do podlewania do ogrodu. Umożliwia to nam określenie ilości ścieków, które nie zostają odprowadzone do kanalizacji.
Jeśli chcą Państwo dokładniejszych informacji odnośnie zagadnień prawnych na temat zbiorników na nieczystości ciekłe zapraszam do kontaktu telefonicznego z naszym pracownikiem (przypis Redakcji – numer telefonu 501-502-374). Od 2002 roku parę drobiazgów się zmieniło np. stosowanie kominków wentylacyjnych w zbiornikach – obecnie nie są wymagane.”

Odległości od szamba mierzy się od pokryw i kominków wentylacyjnych. Odległości uzależnione są od pojemności szamba i rodzaju budynku. Dla budynków jednorodzinnych i szamba do 10m3 – 5m od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 2 m od granicy działki, ulicy lub ciągu pieszego.12 mar 2018

Szamba w ogródkach działkowych
Własne szambo to wygodny sposób na zagospodarowanie wytwarzanych ścieków. Doskonale sprawdza się zarówno w przypadku domów jednorodzinnych, jak i zabudowań gospodarskich czy przemysłowych. Ale jak to jest z szambami na działkach pracowniczych czy w rodzinnych ogrodach działkowych? Czy można je swobodnie wybudować, czy konieczne jest zezwolenie?


Trochę prawa
Działka na ROD może być zaopatrzona w zbiornik na nieczystości ciekłe, czyli szambo, jednak muszą zostać spełnione ogólne warunki przepisów prawa budowlanego. Szczegółowe zasady związane z umiejscowieniem, wykonaniem i użytkowaniem szamba określa Prezydium Krajowej Rady w drodze uchwały.
W świetle przepisów budowa szamba w ogrodzie działkowym musi być zgłoszona zarządowi ogrodu działkowego. Szamba zalicza się do budowli i dlatego rozpoczęcie ich instalacji zależy od wydania stosownej zgody, która jest decyzją administracyjną. Ponadto zarząd ogrodu działkowego sprawuje nadzór nad lokalizacją i budową szamba. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ma prawo do wstrzymania inwestycji do czasu ich usunięcia.

Warunki instalacji szamba na działce są ściśle określone, tak by nie stwarzały zagrożenia, szczególnie dla wód gruntowych. Szambo nie może być wybudowane bliżej niż 15 metrów od studni dostarczającej wodę pitną oraz mniej niż 2 metry od ciągów komunikacyjnych (ulice, drogi, chodniki itp.). Musi być także zachowana odległość co najmniej 2 metrów od granicy działki, choć jeśli użytkownik sąsiedniej działki wyrazi na to zgodę, to zbiornik na nieczystości może być umieszczony na granicy działek.

Wymagania techniczne stawiane przy budowie szamba na ROD
Szamba oferowane obecnie to szczelne zbiorniki wykonane zazwyczaj z tworzywa sztucznego, posiadające odpowiedni atest. Na tym elemencie nie warto oszczędzać, ponieważ stworzenie zagrożenia higieniczno-sanitarnego, szczególnie w obszarach ujęć wody, będzie skutkowało konsekwencjami karnymi. Pojemność szamba powinno być dostosowana do liczby użytkowników oraz tego, jak wyposażony jest obiekt na działce. Szambo musi być zaopatrzone w szczelną pokrywę oraz odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 50 centymetrów nad powierzchnią gruntu. Także połączenia domku czy altany z szambem muszą być szczelne.

Głębokość, na jakiej umieszcza się zbiornik, musi chronić go przez przemarzaniem zimą. Minimalna głębokość umieszczenia rur doprowadzających nieczystości do szamba to 40–50 centymetrów w przypadku instalacji użytkowanych w okresie dodatnich temperatur lub poniżej poziomu przemarzania gruntu w przypadku instalacji użytkowanej także w okresie zimowym (w Polsce przyjmuje się, że jest to 80 centymetrów, choć lokalnie głębokość ta musi być większa, nawet powyżej 1 metra).

Plastikowy zbiornik szambowy stanowi dobre rozwiązanie na lekkich glebach i terenach o niskim poziomie wód gruntowych. Jeśli miejsce na zbiornik szambowy jest podmokłe, może wystąpić zjawisko wypychania go w górę przez wodę gruntową. By tego uniknąć, konieczne jest dodatkowe zakotwiczenie specjalną płytą denną lub zainstalowanie go w betonowej obudowie i przykrycie betonową płytą. Innym rozwiązaniem jest kupno atestowanego betonowego zbiornika szambowego, najlepiej z pisemną gwarancją szczelności, którego elementy są klejone zaprawą mrozo- i wodoodporną. Należy unikać klejenia pianką budowlaną, ponieważ czasem ulega utlenieniu i połączenia nią wykonane tracą szczelność. Przed zasypaniem warto sprawdzić szczelność zbiornika poprzez napełnienie go wodą. Jeśli zaobserwuje się jej wyciekanie, to firma oferująca taki zbiornik musi go naprawić lub wymienić na nowy. Zresztą w przypadku zbiorników klejonych zaprawą trzeba z zasypaniem poczekać co najmniej 24 godziny, ponieważ mniej więcej tyle czasu zajmuje zaprawie stwardnienie do poziomu zapewniającego odpowiednią szczelność. Wcześniejsze zasypanie zbiornika może skutkować wyciśnięciem zaprawy spomiędzy płyt i jego rozhermetyzowaniem.
Sama budowa szamba, choć w obecnych czasach polega najczęściej na instalacji gotowego zbiornika w wykopanym dole, musi być zgodna z wymogami sztuki budowlanej i sanitarnej. Także miejsce inwestycji musi być starannie wybrane – najłatwiej wykonać takie szambo w pobliżu drogi. Wynika to z faktu, że firmy oferujące zbiorniki przywożą je zazwyczaj HDS-ami, z których następuje instalacja zbiornika bezpośrednio w wykopanym otworze. Jeśli dojazd w pobliże miejsca inwestycji jest utrudniony, budowa pojemnego szamba może być niewykonalna. Rozwiązaniem dla osób produkujących małą ilość ścieków może być niewielki zbiornik szambowy o pojemności około 1 metra sześciennego. Taki zbiornik dużo łatwiej się montuje, często ręcznie. Problemem jednak może być fakt, że firmy zajmujące się odbiorem nieczystości niechętnie przyjmują zlecenia na odbiór niewielkich ilości ścieków.

Dlatego dobrym rozwiązaniem może być wybudowanie w ogrodach działkowych lokalnej kanalizacji, podłączonej do dużego szamba zbiorczego lub do kanalizacji miejskiej. Kanalizowanie ogrodów działkowych w niektórych miastach promuje się wręcz, ponieważ pozwala ono na ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych fekaliami ze źle zabezpieczonych szamb.

Jakie skutki może nieść nielegalne wybudowanie szamba na działce?
Wybudowanie na działce szamba lub jakiegokolwiek innego obiektu z naruszeniem warunków regulaminu ROD wiąże się dla działkowca z pewnymi konsekwencjami. Pierwszą z nich jest zazwyczaj konieczność usunięcia zbudowanego już obiektu. Jeśli działkowiec nie dostosuje się do nakazów, może mu grozić usunięcie z listy członków ROD i pozbawienie prawa do użytkowania działki.

16.10.2019

Wszyscy działkowcy, którzy planują budowę szamba proszeni

są o zgłoszenie tej budowy do Zarządu ROD wraz z prostym rysunkiem oraz z dokumentem atestu zbiornika.

Na rysunku muszą być naniesione odległości zbiornika od granicy działki.

Prosimy również nie wyrzucać ziemi wraz z kamieniami na alejkę.