Walne zebranie

Specyfikacja opłat ogrodowych

na rok 2020

dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. „KAUCZUK”

w Bydgoszczy.

Podstawowy wymiar składki liczony dla działki o wielkości 360 m2

  1. Działalność ogrodu

a) prace zlecone:

                                                 – księgowa 54,00 zł

                                                – gospodarz ogrodu 140,00 zł

                                                 – kasjer 38,00 zł

b) przewidziane wypłaty na świadczenia i nagrody dla Zarządu (brutto)                                        150,00 zł

c) woda do podlewania                                                                                                                        20,00 zł

e) opłata energetyczna – nakłady na sieć ogólną                                                                                  16,00 zł

f) opłaty różne ( PZU, telefon, opłaty pocztowe, art. biurowe) 20,60 zł h) wywóz odpadów             53,00 zł

  1. Składka członkowska                                                                                                                     6,00 zł
  2. Konserwacje, remonty, materiały na potrzeby ogrodu                                                                  50,00 zł

Ogółem poz. 1 + poz. 2+ poz.                                                                                                           547,60 zł

3.Opłata ogrodowa zewnętrzna 0,09/m2                                                                                                         32,40 zł

____________________________________________________________________

                                                                                                                                           Razem 580,00 zł

Całość 1,61 zł za m2

Inne płatności

1. Odpłatność za zerwanie plomby z licznika energii elektrycznej                                      100,00 zł

2. Opłata manipulacyjna za ponowne podłączenie energii elektrycznej spowodowane

odcięciem prądu za nieuregulowanerachunki w terminie lub braku wymiany licznika.           100,00 zł

3. Wymiana licznika elektrycznego                                                                                           20,00 zł

4. Ekwiwalent za 1 dyżur (nagrody w skład której wchodzi: zapłata za dyżur

                                                                                                                                                 100,00 zł

Ekwiwalent za niewykonane dyżury należy wpłacić do 31.07.2021

Termin wnoszenia pełnej opłaty  ogrodowej

31.10 .2020

Po upływie w/w terminu naliczane będą ustawowe odsetki.

7. Płatności za energię elektryczną po komunikacie.

– terminy płatności i wniesienie opłaty podane zostaną w komunikatach.

 

UCHWAŁA NR 9 /2020

Komisarycznego Walnego zebrania sprawozdawczego

członków PZD w ROD”Kauczuk” w Bydgoszczy

z dnia 12.09.2020 r.

w sprawie wjazdu, parkowania i użytkowanie samochodów na terenie ogrodu.

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD działając na podstawie §68 pkt 6, 7 i 8 i § 69 postanawia:

§ 1

1. Zezwolić na wjazd samochodów osobowych na teren ogrodu poza okresemod 01 grudnia do 31 marca.

3. W okresie zimowym zakaz pozostawiania samochodów na działce.

4. Całkowity zakaz parkowania na alejkach i miejscach uniemożliwiających przejazd innych samochodów.

§ 2

1. Postój samochodów tylko na terenie własnej działki.

2. Goście mogą parkować tylko w miejscach dozwolonych na czas wizyty.

2.Samochody stojące poza terenem działki lub parkujące w niedozwolonym miejscu będą odholowywane na koszt użytkownika.

§ 3

Całkowity zakaz mycia, czyszczenia, naprawy i wszelkich prac związanych z utrzymaniem samochodu.

                                                                                        § 4

Maksymalna prędkość poruszania się autami po alejkach to 5 km/h.

                                                                                       § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2020

 

Komisarycznego Walnego zebrania sprawozdawczego

członków PZD w ROD”Kauczuk” w Bydgoszczy

z dnia 12.09.2020 r.

w sprawie ciszy na terenie ogrodu.

§ 1

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków PZD postanawia wprowadzić okres ciszy – czyli wstrzymania się od prac związanych z użyciem hałaśliwego sprzętu mechanicznego w okresie świąt oraz weekendów.

§ 2

Cisza obowiązywać będzie w soboty od godziny 18.00 i przez całą niedzielę oraz w święta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12 /2020

Komisarycznego Walnego Zebrania sprawozdawczego

członków PZD w ROD”Kauczuk” w Bydgoszczy

z dnia 12.09. 2020r.

w sprawie dyżurów w okresie zimowym

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD na podstawie § 22 regulaminu ROD postanawia prowadzić dyżury w okresie zimowym mające na celu bezpieczeństwo mienia na terenie ogrodu.

§ 1

1. Dyżury będą odbywać się od 2.11 2020 do 31.03.2021. w godzinach od 20.00 do 5.00 dnia następnego.

2. Każdy działkowiec może podać odpowiadające mu terminy dyżurów

do gospodarza ogrodu w nieprzekraczającym terminie do 3.10.2020.

3. Dyżury z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę zarezerwowane są dla osób pracujących.

4. Lista dyżurów, na dany miesiąc, musi być wywieszona na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej ogrodu, przynajmniej 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem.

5. Zmiana terminu dyżuru, po ogłoszeniu listy, tylko we własnym zakresie.

§ 2

1. Osoby nie mogące lub nie chcące uczestniczyć w dyżurach mają obowiązek uiścić ekwiwalent w wysokości 100,00 zł za dyżur, co najmniej 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem.

2. Osoby, które zejdą z dyżuru przed jego zakończeniem będą musiały uiścić pełny ekwiwalent za niewykonany dyżur.

3.W przypadku przyjścia na dyżur tylko jednej osoby, musi ona podpisać listę i opuścić ogród.

4. W razie jakichkolwiek problemów działkowiec powiadamia Prezesa ogrodu dzwoniąc na nr służbowy oraz wzywa policję.

5. Osoby chętne do prowadzenia zastępczych dyżurów zgłaszają swój akces do Zarządu lub do gospodarza ogrodu najpóźniej do końca października.

§ 3

1. Za pozyskany ekwiwalent Zarząd ma obowiązek wyznaczyć inną osobę do wypełnienia tego dyżuru.

2.Ekwiwalent za wykonane zastępcze dyżury wypłacony zostanie najpóźniej 14 dni po zakończeniu dyżurów.

3. Zarząd ubezpiecza osoby dyżurującej od następstw wypadku w czasie pełnienia dyżuru.

4.. Zarząd powiadamia Policję o dyżurach z prośbą o wspomaganie dyżurów poprzez dodatkowe patrole.