Walne zebranie

Wyciągi z uchwał z Walnego zebrania prawozdawczego. Plan pracy oraz specyfikacja opłat na 2021

Specyfikacja opłat ogrodowych

na rok 2021

dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. „KAUCZUK”

w Bydgoszczy.

Podstawowy wymiar składki liczony dla działki o wielkości 360 m2

Cel kwota w zł
1 Działalność ogrodu

a) prace zlecone

– księgowość

14,00

– płaca dla gospodarza

160,00

b) świadczenia i nagrody

150,00

c) wywóz odpadów

130,00

d) woda do podlewania

4,00

e) opłata energetyczna – sieć ogólna

16,00

f) imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka i Dzień Działkowca, wiązanki)

37,00

g) opłaty różne (poczta, telefon, strona WWW, artykuły biurowe)

50,60

2 Składka członkowska

6,00

3 Konserwacje i remonty

50,00

Razem (poz. 1+ poz.2 + poz. 3

617,60

4 Opłata ogrodowa zewnętrzna 0,09 zł/m2

32,40

Razem 650,00 zł lub 1,80 zł za m2

Inne płatności

1. Odpłatność za zerwanie plomby z licznika energii elektrycznej: 100,00 zł

2. Opłata manipulacyjna za ponowne podłączenie energii

elektrycznej spowodowane odcięciem prądu za nieuregulowane

rachunki w terminie lub braku wymiany licznika : 100,00 zł

3. Wymiana licznika elektrycznego : 20,00 zł

Termin wnoszenia opłaty ogrodowej 31.10 .2021

Po upływie w/w terminu naliczane będą ustawowe odsetki.

Płatności za energię elektryczną po komunikacie.

 

  1. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD

 § 1

Uchwalić opłatę za wywóz śmieci zw 2021r. w kwocie 130,00 zł od działki.

§ 2

Opłatę za wywóz śmieci działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia

31 października 2021r.

                                                                                                  § 3

Małżonkowie posiadający wspólne prawo do tej samej działki opłacają opłatę

za wywóz śmieci z terenu ROD w jednym wymiarze.

 

2.   w sprawie wjazdu, parkowania i użytkowanie samochodów na terenie ogrodu.

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD działając na podstawie §68 pkt 6, 7

i 8 i § 69 postanawia:

§ 1

1. Zezwolić na wjazd samochodów osobowych na teren ogrodu poza okresem

od 01 grudnia do 31 marca.

3. W okresie zimowym zakaz pozostawiania samochodów na działce.

4. Całkowity zakaz parkowania na alejkach i miejscach uniemożliwiających przejazd innych samochodów.

§ 2

1. Postój samochodów tylko na terenie własnej działki.

2. Goście mogą parkować tylko w miejscach dozwolonych na czas wizyty.

2.Samochody stojące poza terenem działki lub parkujące w niedozwolonym miejscu będą odholowywane na koszt użytkownika.

§ 3

Całkowity zakaz mycia, czyszczenia, naprawy i wszelkich prac związanych

z utrzymaniem samochodu.

§ 4

Maksymalna prędkość poruszania się autami po alejkach to 5 km/h.

                                                            3.w sprawie ciszy na terenie ogrodu.

§ 1

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków PZD postanawia wprowadzić okres ciszy – czyli wstrzymania się od prac związanych z użyciem hałaśliwego sprzętu mechanicznego w okresie świąt oraz weekendów.

§ 2

Cisza obowiązywać będzie w soboty od godziny 18.00 i przez całą niedzielę oraz

w święta.

Plan pracy i zamierzenia Zarządu „ROD „KAUCZUK”

na rok 2021

1. Wystąpienie do ZG PZD o dotacje na rzecz inwestycji – studnia. Prace są obecnie na ukończeniu.

2.. Pełnienie dyżurów przedstawicieli Zarządu w sezonie i w okresie zimowym

Terminy dyżurów podane będą w gablocie na świetlicy. Przyjęto, że zebrania Zarządu odbywają się w 1 sobotę każdego miesiąca o godzinie 11.00, poza świętami. Wtedy kolejna sobota. miesiąca.

Kasjer przyjmuje wpłaty zawsze po zebraniach Zarządu, przez 2 godziny. (od 12.00 do 14.00).

3. Przeprowadzenie obchodów Dnia Dziecka i Dnia Działkowca o ile pozwolą na to obostrzenia związane z epidemią COVID-19.

4. Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu.

5. Prowadzenie dokumentacji użytkowników ogrodu oraz dokumentacji całego

ogrodu.

6. Przyjmowanie nowych użytkowników.

7. Prowadzenie i przestrzeganie RODO.

8. Prowadzenie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej.

9. Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania ogrodu.

9. Kierowanie i nadzór nad pracami remontowymi.

10. Nadzór nad systematycznym wywozem śmieci.

11. Nadzór nad pracą gospodarza ogrodu.

12.Kontrola opłat na rzecz ogrodu i energii elektrycznej.

13. Nadzór nad aktualizacją liczników energii elektrycznej.

14. Współpraca z OZ PZD dotyczące prowadzenia księgowości ogrodu.